Bácsi István

Köpcösök

(kisszínmű fél felvonásban)

Színhely: Az Óbánya-hegy gyom­rá­ban egy rég­óta hasz­ná­la­ton kí­vüli szén­osz­tá­lyozó terem. Félig el­süllyedt, fel­bo­rí­tott csil­lék sza­na­szét a szén­por­ban, roggyant asz­ta­lok és padok, szén­da­ra­bok a föl­dön, kosz és pók­háló min­de­nütt. Az ala­gu­takba ve­zető sí­ne­ket a be­om­lá­sok már réges-rég be­te­met­ték. A te­rembe egy kürtő vezet be némi fényt és le­ve­gőt fent­ről. Egy másik kürtő le­felé vezet, va­laha itt csúsz­dáz­tat­ták le egy hegy­nyi gyűj­tőhalomba a meddő sze­net.

A csúszdakürtő szájánál emelvény van, ide ál­lí­tot­tak egy asz­talt és két szé­ket. Az asz­tal fe­lett egy szé­les tölgyfa palló függ a mennye­zet­ről, rajta fel­irat. Az egyik szé­ken ősz öreg bá­nyász ül az asz­tal­nál, a pa­pír­jait ren­dezi. A töb­biek vele szem­ben a csil­lé­ken és pa­do­kon ku­po­rog­nak.

Szereplők: bányászok, akik ter­me­tük­kel is iga­zod­tak az ala­csony bá­nya­já­ra­tok­hoz.

Kuka Miért kellett ebbe az un­do­rító dzsu­vába jönni?

Hapci Itt kiújul az aller­giám. Nem tudom, mire tart a bánya ta­ka­rí­tó­nőt…

Vidor Valóban, igazán kita­ka­rít­hatta volna az ér­te­kez­let előtt ezt a kosz­fész­ket!

Tudor Nyilván nem volt ér­ke­zése, mert Szende le­fog­lalta!

Vidor Vérfagyasztó az a bá­nya­rém, hol hagyta Szende az eszét?

Kuka A gatyájában!

Morgó Higiéné asszony a lép­csőt si­kálta, hős lovag Szende a dol­go­zót csi­holta…

Szende Dugulj el, szivacs!

Tudor Ne verselj, ha nem ittál, nem megy az neked jó­za­nul…

Vidor (egy csillét vizsgál) Ez még tök jó, csak meg kéne tisz­tí­tani és ola­jozni…

Hapci Talán megint szágul­doz­nál, mint ki­rály­csi­náló?

Vidor (tovább vizsgálja a csil­lét) …a jobb első csap­ágy ko­tyog, ezt cse­rélni kell!

Tudor Nem volt elég egy?

Vidor (sértődötten leül) Én csak jót akar­tam, nincs pénz új csil­lére…

Szundi (öklével megkopogtatja az asz­talt) Csen­det kérek, fi­gyel­je­tek! Leg­elő­ször is foly­tas­suk a ha­gyo­mányt, és em­lé­kez­zünk meg sze­gény Morran­ról egy perc néma csend­del!

(Csendben maradnak egy percig, de töb­ben fész­ke­lőd­nek.)

Szundi Megállapítom, hogy a Nyolc köp­cös bri­gád mind a hét tagja jelen van. Meg­nyi­tom az első kur­zust. Jól hall­já­tok, ez nem ér­te­kez­let. A fejem fe­lett a fel­irat azt mondja „Jobb kint, mint bent." Hát ezért ül­tünk mi most itt össze. Mert a bá­nyász is ember, és nem tudja hi­va­ta­lát jól el­látni, ha gon­dok mar­ják belül. Ki kell adni az útját, túl kell adni a gon­don…

Vidor Valaki megveszi?

Szundi …Mint bizonyára tud­já­tok, nagy bá­nyá­szunk, Frenya, újabb meg­szo­rító­cso­ma­got je­len­tett be. Így pél­dául az adót dup­lá­jára eme­lik. Erre a rend­kí­vüli ki­hí­vásra kell most bá­nya­tár­sa­sá­gunk­nak meg­ta­lálni a vá­laszt.

Kuka (felugrik és a hüvelyk­uj­já­val hado­nász) Majd én vá­la­szo­lok nekik, kap­ják be!

Szundi Jól van, ülj le! A bá­nya­igaz­ga­tó­ság engem mint bri­gád­ve­ze­tő­tö­ket bí­zott meg, hogy tart­sak nek­tek lelki tisz­tí­tó­kur­zust. Itt most ki­sír­hat­juk egy­más­nak a ba­jun­kat, és hol­nap meg­tisz­tulva, könnyeb­ben és ha­té­ko­nyab­ban dol­go­zunk.

Tudor Mire akarsz kilyukadni? Talán nem dol­go­zunk ele­get?

Szundi Nem erről van szó. De be­lát­hat­já­tok, hogy ha a bá­nyász fej­tés köz­ben va­lami baján rá­gó­dik, ez nem­csak le­las­sítja a mun­ká­ját, de bal­eset­ve­szé­lyes is. Pél­dául a bí­róra gon­dol, aki nem neki ítélt iga­zat, ezért dü­hö­seb­ben, de ke­ve­sebb bá­nyász­fe­gye­lem­mel sújt le az a csá­kány, és a lá­bába sza­lad.

Kuka (a többiekhez) Mit ha­do­vál ez itt össze?

Szundi Lássunk hát hozzá. Ti egy­más után elő­ad­já­tok a leg­nyo­masz­tóbb gon­do­to­kat, és együtt ke­re­sünk rá meg­ol­dást. Men­jünk sor­ban. Hapci, te kez­ded.

Szende Nekem van egy gondom. Az, hogy ezt a kur­zust te tar­tod, nem pedig az a bö­gyös bom­bázó a köz­pont­ból.

Szundi Nincs pénz pszicho­ló­gusra, azért lő­csöl­ték a bri­gád­ve­ze­tőkre.

Morgó Szent Zokma, lehet hogy púzok ma?

Vidor Pfúj, de büdös vagy, te szél­hárfa!

Szundi Hagyjátok abba! Hapci, kezdd el! Mi nyomja a szí­ved?

Hapci A mellény. Szűk. Nem le­hetne újat vé­te­lezni?

Szundi Ne a mellényről be­szélj! Mondd el bát­ran ne­künk a prob­lé­má­dat, ma­gunk kö­zött va­gyunk.

Morgó (laposüvegből húz egyet) A vi­lág­ban dü­höng az álság; bá­nyászra nem sújt lelki vál­ság!

Szundi Psszt! Morgó, ne igyál, ez mun­ka­idő­nek szá­mít!

Kuka Hehe, én is tudok ver­selni: Ha Morgó piál; rímet pisál!

Szundi Hagyjátok Hapcit be­szélni! Tes­sék, kezdd el.

Hapci Engem…, nekem az fáj, hogy a bri­gád­ban nincs igazi össze­tar­tás. Itt van pél­dául Morgó és Szende. Bé­kít­sük ki őket!

Szundi Haragban vannak? Ezt nem is tud­tam, szól­no­tok kel­lett volna! Mióta van ez így?

Tudor Mióta Szende háziba­rát­nak állt Mor­góéknál.

Szundi Megáll az eszem! Ezt az áru­lást nem gon­dol­tam volna egyik bá­nyá­szom­ról sem! És mikor tör­tént ez?

Kuka Mikor az almás csaj rá­cup­pant a kecóra!

Tudor Akkor nem tudtunk az erdei bá­nyász­szál­lón aludni, mert kel­lett a há­ló­szoba Hó­fe­hér­ké­nek. Szen­dét és engem Mor­góék fo­gad­tak be, mert még nem volt gye­re­kük, ott ju­tott hely.

Szundi Szende, te kandisznó, igaz ez? Így volt, Morgó?

Morgó Ez a kanos állat nőmet szé­dí­tette; punnyadt far­kán nőjön mától fogva repce!

Szende …felfújjátok a dol­got…

Morgó Jó ötlet, kompresszorra tesz­lek; és mint lég­göm­böt, eleresztlek!

Szundi Darázsfészekbe nyúl­tunk, ezt tisz­táz­nunk kell! Morgó, mondd el a tör­té­ne­tet, be­széld ki ma­gad­ból ezt a lelki da­ga­na­tot! Meg­lásd, a ki­tá­rul­ko­zás eny­hü­lést hoz. Be­szélj!

Morgó (kortyol a laposüveg­ből) Aznap is, mint min­den reg­gel, a bá­nyába men­tem; és ez a bá­nyász­nak ál­cá­zott szerv be­te­get je­len­tett…

Vidor Szendéről beszélsz, ugye?

Morgó …„Hittem az asszony­ban, mint a vezér­cikk­ben"*…

Szundi S aztán?

Morgó …Ahogy nőtt a szar­vam, fel­tolta a sap­kám.

Kuka Lecsapom flexszel, ha aka­rod!

Hapci Mit?

Kuka A Morgó szarvát!

Morgó Kuka, kukulj meg! (ismét húz a la­pos­üveg­ből)

Tudor De Szendének ez nem volt elég…

Szende (dühösen sziszeg) Fogd be!

Tudor …megevett egy kosár zöld­al­mát, mert a ba­nyát is meg akarta dön­getni!

Szundi (öklével az asztalon ko­pog­tat) Psszt! Morgó, foly­tasd!

Szende Szorulásom volt, azért vet­tem tőle almát!

Tudor Hófehérkére csak azért nem nyo­mult a mi kis Casa­mohánk, mert úrrá lett rajta a ki­sebb­ségi komp­le­xum!

Szende …komplexus, te hülye!

Vidor Azt a nőszemélyt ne is em­lít­sé­tek, engem vérig sér­tett!

Szundi Mivel?

Vidor Törpének nevezett!

Tudor Nem tudhatta, hogy egy köp­cös­nek ez ek­kora sér­tés.

Vidor Ráadásul „édi törpe"! Nem ezt vár­tam tőle, én min­dig neki adtam a leg­szebb po­gá­csá­mat!

Morgó Ha szíved hölgye hideg, vess be bűvöt-bájat; légy le­hen­gerlő, és tartsd meg po­gá­csá­dat!

Kuka Nagyon tudod, tán Szen­dét is te ta­ní­tot­tad?

Szundi Morgó, még nem értél a vé­gére, foly­tasd!

Morgó Nem! Szadizzál mást. (iszik)

Szundi Jó, rendben, de akkor bé­kül­je­tek ki most!

Morgó (Szendére néz) Adjá­tok lábomra sar­kan­tyús csiz­mámot, azzal dö­gö­nyö­zök farkantyús csim­pán­zot!

Szende Te hülye rímláda! Szállj le rólam végre!

Szundi Csillapodj, Szende! Le­gyél be­lá­tás­sal, és kérj bo­csá­na­tot Mor­gó­tól a bé­kü­lés ér­de­ké­ben.

Szende Hagyjál minket békén! Mi jól el­ha­rag­szunk egy­másra, fog­lal­kozz a magad ba­já­val! Meg hogy lop­ják a bá­nyát, azzal, az nem szúrja ki a sze­med?

Szundi Mi? Ki lopja a bá­nyát? És mit lop­nak? És mi­lyen magam ba­já­val?

Morgó A lökött köpcös elköti a csil­lét; vadul ro­de­ózva ki­dönti a pil­lért…

Szundi Vidor?

Morgó …Menekülő bányászt ha­sa­dékba szo­rít, egy derék csa­lá­dot sötét gyászba borít. (Ismét inna, de az üveg már üres, a sa­rokba vágja.)

Szende Persze, hogy Vidor volt az az ámok­futó üzemi bal­eset, aki vég­zett Morran­nal. És te ezt nem is tud­tad, ugye?

Szundi (megdöbbenve) A je­len­tés­ben el­sza­ba­dult csille állt!

Szende Csak azt ne mondd, hogy még meg sem kö­szön­ted Vi­dor­nak a fő­nöki csá­kányt!

Szundi (öklével az asztalra üt) Mit kép­zelsz te rólam, te hi­dalgó?

Hapci (izgatottan) Óvatosan üsd az asz­talt, mert a fiók­ban din­amit van!

Tudor Elég legyen már! Tér­jünk vissza az ere­deti cél­hoz. De kell ezt egy­ál­ta­lán foly­tat­nunk?

Szundi Ki tud a lopás­ról? Be­szél­je­tek!

Kuka Kussoljatok, köpcösök!

Morgó Legjobb bányász a néma bá­nyász.

(Mind hallgatnak.)

Szundi (Szendéhez) ha már be­le­kezd­tél, akkor be­szélj!

Vidor Hapci hazahordta a szén­port!

Hapci Tudor meg széndarabo­kat hor­dott haza!

Tudor Az egy kísérlet volt. Egy évig min­den este másik szén­da­ra­bot tet­tem a pár­nám alá, mert meg akar­tam ér­teni.

Kuka Mit?

Tudor A szenet! Azt remél­tem, hogy mély­al­vás­ban kom­mu­ni­kálni tudok va­la­me­lyik szén­nel. Freud sze­rint…

Kuka Mindjárt Freudon rúg­lak! Ek­kora mar­hát…

Szundi (Tudorhoz) Te meghib­ban­tál! Hapci, neked mire kel­lett a szén­por?

Hapci Iszappakolást készí­tet­tem az al­ler­gia ellen.

Kuka Szundi, most már hagyd abba a bá­nyá­szok bu­ze­rá­lá­sát, és men­jünk haza!

Szundi Mind szégyelljétek ma­ga­to­kat! Ve­le­tek nem lehet dol­gozni! A lel­kem ki­te­szem, hogy se­gít­sek raj­ta­tok, nyomo­roncok! Tol­vaj, ku­rafi, piás, gyil­kos – hová ke­rül­tem?

Tudor Ne sértegess te ben­nün­ket! És ne ülj olyan ma­ga­san, mert na­gyot es­hetsz!

Morgó (magához inti a töb­bie­ket, súgva) Ves­sük ki a csúsz­dán, kinn szó­no­kol­jon!

Hapci (ő is súgva) Oda van írva a feje fölé!

(Mind elindulnak Szundi felé.)

Szundi No, …mi a franc, mit akar­tok? (a csá­ká­nyá­val fe­nyege­­ti őket) Meg ne pró­bál­já­tok!

Tudor (miközben megragadják Szundit) Hi­szen magad mond­tad: „jobb kint, mint bent". Se­gí­tünk neked!

(Szundi ordítva kapaszkodik az asz­talba, de el­rán­gat­ják. Az asz­tal fel­bo­rul. Ha­tal­mas rob­ba­nás, a terem be­om­lik.)

_________

* Hobo Blues Band