Hamana Zsolt

Budapest Görlz

Egy fiatal nő, hívjuk Orsinak, és egy fi­a­tal férfi, le­gyen mond­juk Pisti, fél­mez­te­le­nül csó­ko­ló­zik a für­dő­szo­bá­ban. Be­szél­get­nek, si­mo­gat­ják egy­mást, még vi­ze­sek. A fiú hol szem­re­há­nyá­so­kat tesz ba­rát­nő­jé­nek, hol kér­leli, hogy fog­lal­koz­zon vele töb­bet, de a lány­nak ter­hes a be­szél­ge­tés. Orsinak egy non­fi­gu­ra­tív te­to­vá­lás van a de­re­kán. A für­dő­szo­ba­ajtó előtt a férfi öccse, János les­ke­lő­dik. Ami­kor érzi, hogy nyí­lik az ajtó, vissza­siet a nap­pa­liba és foly­tatja a té­vé­zést. A lakás három em­ber­nek kicsi, két test­vér­nek ide­á­lis, de két ide­gen­nek már túl sok benne a kö­zös­ségi tér.

A pár kijön a fürdőből, bemen­nek a szo­bá­jukba, a ka­na­pén ülő János a lányt bá­mulja. A bátyja jön ki előbb a szo­bá­ból és mellé ül a ka­na­péra. Az idő­sebb test­vér na­gyobb és erő­sebb, mint öccse, nagy­já­ból 5 év van kö­zöt­tük, de még egyi­kük sincs har­minc­éves. Be­szél­get­nek, köz­ben a lány is kijön, a haját szá­rítja. A báty jelzi, hogy tud az öccse les­ke­lő­dé­sé­ről és ci­kizni kezdi Já­nost mi­atta.

Később mindhárman vacsoráznak, a lány a fiúk un­szo­lá­sára az új mun­ká­já­ról mesél, hogy mi­lyen volt az első hónap, és mennyire örül, hogy az egye­tem mel­lett ke­res­het egy kis pénzt, rá­adá­sul ott­honi mun­ká­val, kö­tet­len mun­ka­idő­ben. A báty nem örül és szkep­ti­kus. Egy bir­tokló tí­pusú férfi, éppen az el­len­téte az öccsé­nek, aki ked­ve­sen be­szél és bá­to­rítja a lányt, hogy jó dön­tést ho­zott, ami­kor mun­kát vál­lalt. Az inter­netes ta­pasz­ta­lat jól mutat majd az ön­élet­rajz­ban.

Vacsora után a két fiú a kony­há­ban pakol. A fi­a­ta­labb pénzt kér az idő­sebb­től, mert este há­zi­bu­liba megy. Kap va­la­mennyit, az idő­sebb to­vábbra is le­ke­ze­lően vi­sel­ke­dik vele. Érez­teti, hogy ő a főnök, Já­nost rá­bíz­ták a szü­lők, és az öccse egyéb­ként sem több egy szá­mí­tó­gé­pező kis gyö­kér­nél, aki ha csa­jok­ról van szó, csak kuk­kolni tud.

János indulása előtt a fiú és a lány az elő­szo­bá­ban van­nak. János éppen öl­töz­kö­dik, a lá­nyon rö­vid­nad­rág és póló van, a fiú be­nyá­lazza az ujját és meg­pró­bálja le­si­kálni a te­to­vá­lást a lány de­re­ká­ról, de az nem jön le. Össze­ne­vet­nek, egy­másra han­go­lódva be­szél­get­nek. A fiú végül el­megy.

Az öcs az utcán sétál, már sötéte­dik, egy da­ra­big egye­dül van, majd ta­lál­ko­zik a ha­ver­jai­val, han­gos­kod­nak, hü­lyés­ked­nek.

A társaság bemegy egy boltba piát venni. A fiú fel­fi­gyel egy lányra. Lopva nézi, majd a fiú ba­rá­tai har­sá­nyan, fal­ká­ban pró­bál­nak is­mer­kedni, a lány nem fo­gadja a kö­ze­le­dést, majd a szin­tén han­gos­kodva re­a­gáló ba­rát­női­vel ki­megy a bolt­ból.

A fiatalok már a házibuliban van­nak. A fiúk szto­riz­nak és pi­ál­nak a kony­há­ban. János ká­rára is poén­kodnak, hogy el­sza­lasz­totta azt a lányt a bolt­ban. De a fiú az élet­ben nem annyira meg­adó, mint ott­hon a báty­já­val szem­ben, sőt szinte má­solja a vi­sel­ke­dé­sét. El­me­sél egy pi­káns tör­té­ne­tet, ami­vel osz­tat­lan si­kert arat. A fiúk kö­zötti hie­rar­chiá­ban ma­gasra kerül.

Később az öcs a mobilján mu­to­gatja annak a ha­ver­já­nak az új csa­já­ról ké­szült ké­pe­ket a für­dő­szo­bá­ban, aki szí­vatni akarta a bol­tos lánnyal. A fo­tó­kon Orsi sze­re­pel. Ő úgy mesél róla, mint a sze­re­tő­jé­ről, akit a bátyja révén is­mert meg. Idő­sebb nő­ként írja le, ami jó pont.

Visszamennek a buliba, berúg­nak, jól érzik ma­gu­kat, ve­rek­sze­nek, ug­rál­nak, rom­bol­nak, ki­csit el­ve­szí­tik a lábuk alól a ta­lajt.

A buliban később a fiú talál­ko­zik a lánnyal a bolt­ból. Utána együtt tán­col­nak, és úgy vi­sel­ked­nek, mint akik éppen össze­jön­nek.

Néhány óra múlva János követi a für­dő­szo­bába a lányt. A lány a smink­jét igaz­gatja, va­ló­szí­nű­leg túl sokat ivott. Alig be­szél­nek, be­zár­ják az ajtót, csó­ko­lóz­nak és végül le­fek­sze­nek egy­más­sal. János fe­jé­ben az aktus köz­ben a bátyja nője jár.

Hajnalban a fiú és a lány az utcán sé­tál­nak, ha­za­felé tar­ta­nak, az egyik utca sar­kán csó­ko­lóz­nak, majd két el­len­té­tes irány­ban in­dul­nak haza.

János hazaér, bemegy a lakásba, és hányni kezd a wc-n. Kijön a mos­dó­ból, be­megy a für­dőbe, meg­mosná az arcát, de a bátyja ba­rát­nője meg­lepi há­tul­ról. A fiú elő­ször meg­ijed, majd flör­tölni kez­de­nek. Jó han­gu­lat­ban be­szél­get­nek, a fiú si­mo­gatni kezdi a lány fe­ne­két, majd meg akarja csó­kolni. Orsi félig benne van a do­log­ban, majd ki­je­lenti, hogy köz­tük soha nem lehet kap­cso­lat, mert a fiú báty­jáé az el­sőbb­ség.

János aludni megy, de egy kis idő múlva Orsi is bejön a szo­bába, ke­zé­ben az ágy­ne­mű­jé­vel, de nem tör­té­nik semmi, csak al­sza­nak.

A fiú délelőtt felébred, Orsi már nincs a szo­bá­já­ban, gya­nús, hogy nem is volt. Az ágy­ne­műje el­tűnt, és úgy tűnik, az ágy­ban is csak egy ember aludt. Hallja, hogy a nap­pa­li­ban szól a tv, fel­öl­tö­zik és ki­megy.

Pisti és János a televízió előtt ülnek, az idő­sebb fiú reg­ge­li­zik, János vizet iszik. A teg­nap es­té­ről be­szél­get­nek, Pisti ba­rát­nő­jé­ről ára­do­zik, hogy mi­lyen vad­macska az ágy­ban, rész­le­te­sen mesél él­mé­nyei­ről és szí­vatja Já­nost, hogy kép­te­len ma­gá­nak nőt sze­rezni. Az öcs nem mesél éj­sza­kai hó­dí­tá­sá­ról, job­ban ér­dekli, hogy hova lett a lány. Ki­de­rül, hogy Orsi reg­gel ha­za­ment, mert va­sár­nap dol­goz­nia kell.

János vár néhány órát, amíg bátyja le­fek­szik aludni, majd a szo­bá­jába megy és be­kap­csolja a szá­mí­tó­gé­pet. Inter­netezik, beüti a Google-ba, hogy „budapest girls”, rá­megy egy ol­dalra, belép a jel­sza­vá­val és ki­vá­laszt egy lányt.

A számítógép képernyőjén megjele­nik Orsi. Já­nost vissza­térő lá­to­ga­tó­ként üd­vözli a lány. Csetel­nek, elő­ször ál­ta­lá­nos dol­gok­ról, majd meg­ál­la­pod­nak, hogy mit kér a fiú. János azt sze­retné, ha Orsi a ha­sára fe­küdne, és úgy ál­lí­taná be a ka­me­rát, hogy csak a fe­neke és a te­to­vá­lása lát­szód­jon. A lány be­le­egye­zik. Kö­zö­sen masz­tur­bál­nak.

Már esteledik, János és Pisti a ka­na­pén ülnek, nézik a tv-t. A fi­a­ta­labb fiú sms-t kap, va­laki ta­lál­ko­zóra hívja. Fel­öl­tö­zik, le­sé­tál a lép­cső­ház­ban, ki­megy az ut­cára, szem­be­jön vele Orsi, kö­szön­nek egy­más­nak, vál­ta­nak né­hány sem­mit­mondó szót, majd a lány be­megy a bér­házba. János to­vább­megy, a sar­kon ta­lál­ko­zik a teg­nap esti lánnyal és el­in­dul­nak va­la­hova.