Mizser Attila

Átültetés

A pluszost leköpöm.
A mínuszra al­ku­szok.
A nul­lás nem lehet ká­zu­sunk.
7 éve kér­tem.
8-ra gon­dol­tam.
9-re jött, azóta hall­ga­tok.

Nem ismerek viszonyt,
illetve is­me­rek,
de nem gon­do­lom,
hogy A. B.-vel,
A. és B. AB.-vel.
Hagy­juk is.
Volt po­zi­tív és el­len­ke­zője.
A Rhesus-rend­szer a Bib­liám.

Tudom mit lehet,
és hogy antitest.
Egyik hely­ről a má­sikra,
a cél a tér­nye­rés,
a kellő tá­vol­ság.

Akkor hangosan olvastam,
elültet­tek A-tól.
B.-hez.
A.-t nem lát­tam többé.
Nem volt an­ti­test.

18 éve volt.
19-re gondoltam.
17-re hely­re­áll a rend.
Kódok fe­cseg­nek.
Elő­je­lek.
A szám mozog.
A plu­szost le­kö­pöm.
A mí­nuszra al­ku­szok.
A nul­lás nem lehet ká­zu­sunk.